LLEI DE TRANSPARÈNCIA (Llei 19/2013)

 

 

1.- FUNCIONS DE L’ASSOCIACIÓ: La defensa i representació dels interessos dels detallistes carnis i elaboradors artesans de productes carnis

 

2.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: Comissió Permanent escollida per l’Assemblea general de l’associació. Els càrrecs de la Junta no son retribuïts.

Composició:

 • President: Sr. Joan Estapé i Mir
 • Sots-president 1r: Sr. Eduard Escofet i Martí
 • Sots-president 2n: Sr. Pròsper Puig i Brignardelli
 • Secretari: Sr. Jordi Mas Velasco
 • Tresorer: Sr. Ricard Julià i Escobairó
 • Vocals: Sr. Miquel Bargalló i Tena
 • Sra. Esther Bertran Ávila
 • Sr. Andreu Boher i Torrent
 • Sr. Joan Bou i Bosch
 • Sr. Marçal Bragulat Martin
 • Sr. Joan S. Escala i Parellada
 • Sra. Montserrat Esquius Ferran
 • Sr. Just Fosalva i Torrent
 • Sr. Jaume Garcia i Sabata
 • Sr. Ramon Hernando Martínez
 • Sr. Josep Moreno i Antolinos
 • Sra. Núria Querol Pocurull
 • Sr. Salvador Torras Blanco
 • Sra. Núria Viñas Roig
 • Sr. Agustí Vives Padrisa
 • Sr. Jordi Vivet Martínez

 

3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ:

 • Llei 19/1977 reguladora de les associacions empresarials.
 • Codi civil de Catalunya.

 

4.- CONTRACTES AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA: no es tenen contractes amb cap Administració Pública

 

5.- CONVENIS AMB L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA: no es tenen convenis amb cap Administració Pública

 

6.- SUBVENCIONS REBUDES DE L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA EL 2016:

 • Ajuntament de Barcelona: 14.000€
 • Diputació de Barcelona: 9.000€
 • Generalitat de Catalunya: 12.840€

 

7.- PRESSUPOST 2017:

INGRESSOS: 518.400,00

 • Ingressos quotes gremials: 154.950,00€
 • Ingressos per serveis: 352.500,00€
 • Altres ingressos: 10.950,00€

DESPESES: 518.400,00€

 • Despeses de personal: 330.100,00€
 • Servei de professionals independents: 23.000,00€
 • Entitats associades: 6.100,00€
 • Comunicació i estudis tècnics: 9.230,00€
 • Altres despeses: 88.970,00€
 • Amortitzacions: 11.000,00€