● ASSESSORAMENT TECNICO – SANITARI
    ● Condicions Higiènic sanitàries d’obrador
    ● Maquinaria i utillatge
    ● Assessorament en la producció d’elaborats
    ● Transport de productes elaborats
    ● Anàlisi de productes
    ● Estudis de caducitat
    ● Assessorament sobre la correcte complementació de la Guia i els registres d’autocontrol
    ● Assessorament sobre etiquetatge

● ACTUACIONS ADMINISTRATIVES
    ● Tramitacions d’Autoritzacions Sanitàries
    ● Registre sanitari industrial
    ● Actuacions inspectores: Inspeccions a l’establiment; Presa de mostres; Consum; Medi ambient
    ● Llicències urbanístiques i d’activitat
    ● Llicència d’apertura i d’activitats

● GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES D’HIGIENE
    ● Assessorament, revisió i implementació del sistema d’autocontrol
    ● Elaboració, implantació, i verificació dels manuals de APPCC