●  Estimació Objectiva Mòduls.
●  Estimació Directa Simplificada o Normal.
●  IVA.
●  Renda.
●  Altes i baixes IAE.
●  Liquidacions retencions de lloguers.
●  Impost de Societats i pagaments fraccionats.
●  Rendes
●  Creació de societats