● Comptabilitat directa normal i simplificada.
● Confecció i legalització de llibres.
● Presentació Comptes Anuals.