●  Contractes i pròrrogues.
●  Altes i baixes.
●  Nòmines.
●  Liquidacions de Seguretat Social.
●  Liquidacions Retencions.
●  Autònoms.
●  Pensions jubilació, viduïtat, invalides.
●  Certificats de retencions per renda.
●  Gestió de la formació continua dels treballadors
●  Borsa de treball de dependents de comerç de cx
●  Elaboració de plans de formació
●  Tramitació de subvencions a la contractació
●  Negociació conveni col·lectiu