• Iniciació

Comptabilitat General - Iniciació

Dies: 26 de setembre al 30 de novembre
Professor: Anna Castellá Cabeza, Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.
Modalitat: Online

Comptabilitat General. Iniciació

Objectius del curs
Conèixer els diferents conceptes bàsics del llenguatge comptable.
Aplicar aquests conceptes al desenvolupament de la informació.
Realitzar el procés seqüencial per obtenir resultats fiables.
Saber interpretar els resultats obtinguts.
Tractar amb fiabilitat, la càrrega impositiva de l'Impost del valor afegit.

Dirigit a
Responsables de diferents àrees de l'empresa que necessitin uns coneixements bàsics de comptabilitat i personal que s'incorpori al departament d'administració des de l'exterior o des d'altres seccions de l'empresa.

Contingut
1. Introducció al Pla General Comptable
1.1. La normalització comptable espanyola.
1.2. Concepte de comptabilitat.
1.3. Objectius i finalitats de la comptabilitat.
2. Representació del patrimoni
2.1. La riquesa empresarial, el patrimoni.
2.2. Representació comptable del patrimoni.
2.3. Composició del balanç de situació.
2.4. Introducció a la valoració de les partides de balanç.
3. El quadre de comptes
3.1. El compte.Classificació per funcions.Agrupació numèrica.
4. El procés comptable.
4.1. L'assentament.
4.2. El llibre diari, el major, el balanç de sumes i saldos.
5. El resultat comptable.
5.1. El compte de pèrdues i guanys.
5.2. Els comptes anuals.
6. Tractament comptable de l'IVA
6.1. Concepte de valor afegit.
6.2. Tractament comptable de l'IVA.
6.3. IVA suportat no deduïble.
7. Normalització comptable.
7.1. Llibres obligatoris.
7.2. Principis comptables.

Per més informació aquí

Si vols compartir...