• Perfeccionament

Comptabilitat general - Perfeccionament

Dies: 9 d'octubre al 15 de desembre
Professor: Anna Castellá
Modalitat: Online

Objectius del curs
Tractar amb fiabilitat la càrrega impost de l’IVA.
Plasmar adequadament les despeses de personal.
Gestionar correctament el "corrent".
Conèixer i aplicar els diferents principis que duen a la imatge fidel.
Realitzar els processos d'ajustament per obtenir resultats fiables.

Dirigit a
Empresaris, responsables d'administració, comptables, administratius, i en general a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat.

Contingut
Tractament comptable de l’IVA.
Concepte del valor afegit IVA.
Els mercats de l’IVA.
Tractament comptable de l’IVA.
Declaració - liquidació de l’IVA.
IVA suportat no deduïble.

Personal i administracions públiques.
Nòmines.
Retencions i pagaments a compte.

El finançament de l'empresa.
La gestió de la cartera comercial.
El factoring.
El confirming.

Variació d'existències.
La variació d'existències.

L'amortització comptable.
El tractament comptable de l'amortització.
Mètodes d'amortització.
Venda d'immobilitzat.

Les periodificacions.
Operacions no formalitzades.
Periodificacions.

Deterioració de valor.
Deterioració de valor d'existències.
Deterioració de valor clients.

Perfil dels ponents
Anna Castellá Cabeza
Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.

Per a més informació aquí

Si vols compartir...